Deklaracja dostępności - Komisariat Policji Metra Warszawskiego

Deklaracja dostępności

Komisariat Policji Metra Warszawskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2014-12-19

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,

  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-22 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą do kontaktu jest sierż. szt. Natalia de Laurans, adres poczty elektronicznej oficer.prasowy.metro@ksp.policja.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 72 363 55

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Siedziba Komisariatu Policji Metra Warszawskiego, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się w Warszawie na terenie stacji metra Nowy Świat – Uniwersytet (II linia metra, poziom -1 kondygnacja podziemna).

Dojście piesze do Komisariatu Policji Metra Warszawskiego możliwe jest od ulic: Świętokrzyska, Nowy Świat, Kubusia Puchatka, Czackiego; skrzyżowania wyposażone są w sygnalizację dźwiękową, przejścia z obniżonymi krawężnikami. Na ulicy Kubusia Puchatka znajduje się dwie windy, którymi można dostać się na poziom - 1. Windy z komunikatami głosowymi posiadają oznaczenia brajlowskie, które znajdują się również przy przyciskach przywoławczych przy wejściach do wind. Windą na ulicy Kubusia Puchatka od strony ulicy Nowy Świat, można dostać się na poziom -1 stacji.

Dojazd do tutejszej jednostki możliwy jest również środkami transportu publicznego. Najbliższe przystanki autobusowe to zespoły przystankowe: Nowy Świat oraz Ordynacka. Stacja metra linii M2: Nowy Świat – Uniwersytet. Informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie.

Dojazd samochodem do stacji metra ulicą Nowy Świat w ograniczonym zakresie, tylko dla posiadaczy Identyfikatorów TK - Traktu Królewskiego.

Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną zamieszczoną na ścianie przy wejściu do tutejszej jednostki. Po prawej stronie przy drzwiach wejściowych do komisariatu znajduje się przycisk przywoławczy domofonu.

W holu głównym na wprost znajduje się recepcja obsługiwana przez służbę dyżurną, natomiast po lewej stronie poczekalnia. Interesanci mogą być obsłużeni przez służbę dyżurną przy stanowisku recepcyjnym lub w pokoju znajdującym się po lewej stronie obok recepcji. Ponadto interesanci nie poruszają się po obiekcie samodzielnie, są odbierani z poczekalni i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komisariatu (osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest zamkiem kodowym.

Na terenie Komisariatu Policji Metra Warszawskiego szerokość korytarzy oraz drzwi dostosowana jest dla osób poruszających się na wózku. Ponadto w holu wejściowym, po lewej stronie od wejścia głównego, znajduje się toaleta dla interesantów przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Siedziba Komisariatu Policji Metra Warszawskiego znajduje się na jednym poziomie, w związku z czym na jej terenie nie ma dodatkowych wind, pochylni, platform dla osób poruszających się na wózkach oraz nie ma pętli indukcyjnych ani innych urządzeń naprowadzających osoby głuche czy słabosłyszące.

Wzdłuż ulic: Świętokrzyska, Kubusia Puchatka, Czackiego znajdują się płatne miejsca parkingowe. Wydzielone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych najbliżej KP Metra znajdują się przy następujących ulicach: Czackiego 3/5 (1 miejsce) oraz Czackiego 21/23 (1 miejsce) oraz Kubusia Puchatka (1 miejsce).

Do siedziby Komisariatu Policji Metra Warszawskiego można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W Komisariacie Policji Metra Warszawskiego istnieje możliwosć skorzystania z systemu porozumiewania się za pomocą języka migowego online. Połączenie z Policją za pomocą systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urzadzenia i miejsca. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online w jednostce policji za pomocą sieci Internet, należy przejść do strony Policja e-usługi.