WYDZIAŁ PREWENCJI - Wydziały - Komisariat Policji Metra Warszawskiego

WYDZIAŁ PREWENCJI

Data publikacji 27.01.2009

Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Daniel PAĆKOWSKI

Wydział Prewencji realizuje zadania Komisariatu, między innymi przez:

1) realizowanie, organizowanie i nadzorowanie przedsięwzięć gwarantujących profesjonalne funkcjonowanie służby dyżurnej Komisariatu;
2) organizowanie działań i realizację zabezpieczenia prewencyjnego imprez masowych, zgromadzeń publicznych oraz innych przedsięwzięć wymagających podejmowania czynności ochronnych zaistniałych na obszarze funkcjonowania Komisariatu;
3) organizowanie właściwego obiegu informacji o zdarzeniach wymagających reakcji Policji;
4) monitorowanie rejonu działania Komisariatu pod kątem występowania zakłóceń bezpieczeństwa i porządku publicznego za pośrednictwem systemu monitoringu przemysłowego;
5) organizację i realizację przedsięwzięć (akcji, operacji policyjnych) w warunkach:
a) sytuacji kryzysowych sprowadzających niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia, ludzi i mienia, spowodowanych bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,
b) klęski żywiołowej charakteryzującej się możliwością utraty kontroli nad przebiegiem wydarzeń albo eskalacji zagrożenia;
6) gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji dotyczących stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze funkcjonowania Komisariatu;
7) realizowanie, koordynowanie i nadzorowanie wykorzystania sił i środków Komisariatu, sił przydzielonych w realizacji zadań prewencyjno – ochronnych, oraz pełnienia służby patrolowo – interwencyjnej w przypadku zbiorowego naruszenia porządku publicznego;
8) zapewnienie efektywnego systemu łączności w pomieszczeniach służbowych Komisariatu;
9) prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia;
10) występowanie w imieniu Komendanta Komisariatu Metra Warszawskiego przed Sądami;
11) przyjmowanie zawiadomień w sprawach o przestępstwa i wykroczenia;
12) planowanie, wdrażanie i przeprowadzenie działań w obszarze prewencji kryminalnej w tym realizacji programów profilaktycznych oraz kontynuacja już funkcjonujących;
13) współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu;
14) ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, poprzez współdziałanie z podmiotami policyjnymi i poza policyjnymi, w celu rozpoznania osób, środowisk i zdarzeń wpływających demoralizująco na nieletnich;
15) promowanie wśród nieletnich bezpiecznych i społecznie pożądanych zachowań;
16) prowadzenie postępowań wyjaśniających i skargowych;
17) komunikację społeczną i współpracę z mediami