WYDZIAŁ WYWIADOWCZO-PATROLOWY - Wydziały - Komisariat Policji Metra Warszawskiego

WYDZIAŁ WYWIADOWCZO-PATROLOWY

Data publikacji 27.01.2009

Naczelnik Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego nadkom. Grzegorz KLOS

Zastępca Naczelnika Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego kom. Tomasz SZYMCZAK

Wydział Wywiadowczo − Patrolowy realizuje zadania Komisariatu, między innymi przez:

1) przeprowadzanie czynności interwencyjnych będących reakcją na zgłoszenia przyjmowane przez Stołeczne Stanowisko Kierowania Komendy Stołecznej Policji, dyżurnych komisariatu oraz zgłaszanych bezpośrednio przez obywateli;
2) przeprowadzanie interwencji własnych w przypadkach stwierdzonych naruszeń prawa;
3) prawidłowe dyslokowanie służby zgodnie z aktualnym stanem zagrożenia przestępczością i wykroczeniami;
4) podejmowanie czynności mających na celu ochronę życia i zdrowia obywateli oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;
5) patrolowanie miejsc zagrożonych przestępczością, ujawnianie przestępstw i wykroczeń oraz zatrzymywanie ich sprawców na gorącym uczynku;
6) legitymowanie i sprawdzanie osób w celu zatrzymania poszukiwanych;
7) prowadzenie podstawowego rozpoznania osobowo − terenowego w rejonach pełnienia służby;
8) stosowanie podstawowych metod pracy operacyjnej;
9) współpracę z komórkami organizacyjnymi Komendy Stołecznej Policji, właściwymi do spraw prewencji;
10) organizowanie zajęć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów Komisariatu w zakresie problematyki prewencji;
11) bieżącą analizę w zakresie skuteczności realizowanych przedsięwzięć prewencyjnych oraz związanych z tym oczekiwań społecznych;
12) wykonywanie czynności na rzecz uprawnionych organów w zakresie przewidzianym przepisami prawa.